Aan de slag met Duurzaam Beheer en Onderhoud

blog

26 januari '18De keuze om aan de slag te gaan met Duurzaam Beheer en Onderhoud komt vaak voort vanuit de huisvestingsstrategie. Soms ligt aan deze keuze ook een verandering van wettelijke eisen ten grondslag. Met verduurzaming streef je naar energie-efficiëntie, maximale functionaliteit en comfort. Dit zorgt voor hogere gebruikerswaarden, langere levensduur en bovendien lagere energie- en onderhoudskosten.

We zien steeds vaker dat verduurzaming onderdeel uitmaakt van de aanbesteding van beheer en onderhoudscontracten. Voor grotere projecten geldt meestal dat er (mogelijk in samenwerking met een adviseur) een Programma van Eisen en/of een Bestek geschreven wordt. Hierin staat onder andere een functionele en kwalitatieve omschrijving van de technische installaties. Met deze gegevens kan Van Dorp een advies en een plan van aanpak aanbieden. Bij dergelijke aanvragen maakt Van Dorp gebruik van de DB&O methode conform ISSO publicaties 10 t/m 107.

Als het project in opdracht is gekomen, kunnen we aan de slag gaan met de contractimplementatie.

Duurzaam beheer onderhoud de implementatie

Scope van het werk en starten met onderhoud

Uiteindelijk werken we in deze fase toe naar een sluitend gebouwdossier met daarin onder andere: een actuele lijst van installaties, status van de wettelijke verplichtingen, conditie van de installaties, logboeken van onderhoud en tekeningen.
Op basis van dit dossier kan de scope van het werk worden vastgesteld en de aanneemsom worden bepaald.

Nu kan gestart worden met de overname van het onderhoud. In eerste instantie is dit vooral gericht op preventief onderhoud en storingsafhandeling. Hiertoe wordt een onderhouds-jaarplanning opgesteld en mogelijke onderaannemers gecontracteerd. Ook worden de wijze van rapportage van het onderhoud en de facturatie bepaald. Dit alles wordt vastgelegd in de werkafspraken.

In de volgende fase gaan we aan de slag met de inhoudelijke analyse van het gebouw.

Duurzaam beheer onderhoud Keuze voor Duurzaam

Het maken van werkafspraken en procedurehandboek

In deze fase van DB&O richten we ons voornamelijk op de Kritische Succes Factoren (KSF’s zoals omschreven in ISSO104); technische conditie, storingsafhandeling, gegevensbeheer en communicatie.

Eerst maken alle partijen goede werkafspraken. Hierbij wordt besproken wat er gedaan moet worden om aan de slag te kunnen met DB&O. Ook wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Aan de hand van een serie workshops wordt inzicht vergaard in de huidige processen. Op die manier komt goed naar voren of de werkwijze van de opdrachtgever aansluit bij Van Dorp en bij de intenties van het contract.

De gemaakte werkafspraken (op basis van de genoemde KSF’s) worden uiteindelijk vertaald naar procedures. De procedures worden vastgelegd worden in een Procedurehandboek, waarin de gezamenlijke processen en werkinstructies worden beschreven. Het Procedurehandboek is een belangrijk document dat in elke fase van DB&O als naslagwerk gebruikt wordt. Zo kunnen de bedrijfsprocessen optimaal worden ondersteund. Dit draagt direct bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Procedurehandboek Duurzaam beheer

Wilt u ook gaan starten met het verduurzamen van uw organisatie? Wij geven u graag advies over de werkmethode Duurzaam Beheer en Onderhoud. Contact.